Inter-Zone Sides Championship 2021

Final – Saturday 22 May 2021

Illawarra Zone 16 v Newcastle Zone 2
Corey Wedlock v Matt Baus

Semi-Final – Saturday 22 May 2021

Newcastle Zone 2 v South East NSW Zone 7
Terry Antram v Michael Wilks

Quarter Final – Friday 21 May 2021

Sydney Central & Southern Zone 13 v Hunter Zone 6
Harley McDonald v Nathan Dawson

Round 3 – Friday 21 May 2021

North Western NSW Zone 3 v Sydney South West Zone 12
Scott Hamilton v Ben Twist

Round 2 – Thursday 20 May 2021

Illawarra Zone 16 v Mid-Western NSW Zone 4
Michael Stead v Aaron Clarke 

Round 1 – Thursday 20 May 2021

North Western NSW Zone 3 v Newcastle Zone 2
Shannon Tighe v Lee Schraner

Senior Inter-Zone Sides Championship 2021

Final -Wednesday 19 May 2021

North Coast Zone 14 v Illawarra Zone 16
Ian Stone v Gregg Stevens

Semi-Final – Wednesday 19 May 2021

Illawarra Zone 16 v Central Coast Zone 15
Brian Harriott v Phil Westcott

Quarter Final – Tuesday 18 May 2021

South East NSW Zone 7 v Manning Zone 11
Peter Bobrige v Dennis Hoye

Round 3 – Tuesday 18 May 2021

Illawarra – Zone 16 v Sydney South West Zone 12
Gregg Stevens v Julio Posadas

Round 2 -Monday 17 May 2021

Hunter – Zone 6 v Greater Western Sydney Zone 5
David Button v John Roach

Round 1 – Monday 17 May 2021

North Coast – Zone 14 v Illawarra – Zone 16
Peter Taylor v Robbie Warren

Round 1 – Monday 17 May 2021

North Coast – Zone 14 v Illawarra – Zone 16
Peter Taylor v Robbie Warren