Senior Inter-Zone Sides Championship 2020

Round 1: Hughes (Zone 13) v Warren (Zone 16)

Round 1: Ferguson (Zone 13) v Teys (Zone 16)

Round 2: Stone (Zone 14) v Jones (Zone 8)

Round 2: Price (Zone 14) v Broad (Zone 8)

Round 3: Lewis (Zone 13) v Baus (Zone 2)

Round 3: Roper (Zone 13) v Jaques (Zone 2)

Semi Final: McDonald (Zone13) v Campton (Zone9)

Quarter Final: S Western New v Illawarra

Final: Sydney Central & Sth v Illawarra

Semi Final: Quinlivan (Zone 7) v Rymer (Zone 12)

Final: Harriot (Zone 16) v Snowden (Zone 7)